Viktig information

Datum för gemensamma aktiviteter samt information från årsmöt

 

-------  viktiga datum 2018 -----------

* Höstens arbetsdag 15/9 start 09.00

-------- viktiga datum 2019 -----------

* vårens arbetsdag 11/5. Start 09.00

* årsmöte 15/6 start 10.00

...............................................................

På årsmöte den 16/6 2018 beslutades bl.a:

- att en sandningslåda placeras vid brevlådorna

- fam Ahos robotgräsklippare kommer i fortsättningen även att klippa allmänningen

- ett informationsblad kommer att framställas och lämnas över till alla fastighetsägare där bl.a  sopsortering lyfts fram. Dessutom undersöks möjligheten att utöka sophämtningsperioden med 1månad för icke-permanentboende

- efter ca 15 år, som kassör, slutar Lars Björklund och ny kassör blir Christer Eriksson

 

På årsmötet den 17/6 2017 beslutades bl.a.:

- plastslangarna i vägtrummorna, för att förhindra isbildnimg, kommer att förlängas.

- en vägkommittee har bildats med syfte att komma med åtgärder för att förhindra isbildning i Ulrika o Håkans kurva. 

 

På årsmötet den 18/6 2016 beslutades bl.a:

- vårt område går med i Grannsamverkan, Susanne är vår representant

- Christer G utreder möjligheten att anlägga en boulebana/tältuppställningsplats, vid allmänningen

- ett antal diken/vägtrummor måste åtgärdas för att förhindra isbildning till vintern

- en arbetsgrupp bildas som skall kontakta markägaren av gärdena, för ett eventuellt markförvärv

- vår förening ansöker om medlemskap i REV (riksförbundet enskilda vägar)

 

På årsmötet den 13/6 2015 beslutades bl.a:

- årsavgiften höjs till 1200kr

- vägkommiteen utökas med att även hantera postlådeplaceringen, avrapporteras till höstens arbetsdag

- dikes- samt slyröjning kommer att utföras en entreprenör även detta år

- vägspegeln blir kvar, men tänk på hastighetsbegränsningen, i synnerhet utanför Skoglunds i kurvan

- ett nytt tält kommer att inhandlas

- soptunnorna skall endast användas för hushållsavfall SKÄRPNING!

 

På årsmötet den 7/6 2014 beslutades bl.a:

- avier avseende årsavgift samt stämmoprotokoll kommer framledes att sändas ut via e-mail, i förekommande fall.

- samordning av dikesgävning/fibergrävning går ej att genomföra, vägkommitten arbetar vidare

- vi skall ansöka om GRANNSAMVERKAN.

- hur kan vi bättre klippa dikeskanter, detta utredes av Stefa n G

- flytt av postlådestället bordlades

- en trappa ned mot sjön vid allmänningen utredes